FANDOM

2,054,106 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Tir An Airm

This song is by Runrig and appears on the album Recovery (1981).

An deid thu leam a ribhinn og
Gu tir mo gràidh sitheil sona
'S chi thu saighdearan a' ruith
Am measg nan lusan bèagh 'sa mhonadh

Ho ro horain O
Failte gu tir an airm
Ho ro horain O

A' Coimhead a mach air maduinn chiuin
Air ball mor cruinn os cionn na beinne
'S bhon is ciuin na tonnan gorm
Tha ceol ru aig ceol na mara

Ho ro horain O
Failte gu tir an airm
Ho ro horain O

'S an deid thu leam gu tir mo ghraidh
Seall na h-eoin Dhorchas Dhona
Treabhadh speuran as ar cionn
Deanamh air Steornabhagh le cabhaig

Ho ro horain O
Failte gu tir an airm
Ho ro horain O

Nis leugh t-eachdraich, fosgail suil
Anns gach linn mu dhoigh an Airnm
Stampadh air na croitean seagail
'S beathannan og aig gillean Uibhist

Ho ro horain O
Failte gu tir an airm
Ho ro horain O

Cha deid mise gu an righ
Cha deid mise an corr a shabaid
O lunnain mheallt, a Bhreatuinn fhoilleil
Cha seas mi ach 'son sith nan eilean

Ho ro horain O
Failte gu tir an airm
Ho ro horain O

Credits

Written by:

Calum MacDonald

External links

Community content is available under Copyright unless otherwise noted.