FANDOM

2,055,231 Pages

StarIconBronze
LangIcon
12 pēcpusdienā

This song is by 100 Debija and appears on the album Kā tev iet (1996).

Neteikðu Tev
Kur mçs ejam
Vçl ceïð mums nav galâ
Pacieties vçl
Nevar sev
Paòemt visu bet gan jau
Varbût tur sâkums dienai
Tu brînîsies
Vai
Varbût tur nonâksim
Kur beidzas laiks
Dauzâs Tev sirds
Jûtu troksnî es ðajâ
Pagaidi mazliet lai neziòa vajâ
Turi ciet acis
Vçl never tâs vaïâ
Pusnaktî visu Tu reszçsi
Nejautâ kur
Un cik tâlu
Jau esam no mâjâm
Ko meklçjam ðeit
Ielas aizmirstas çnas zem kâjâm
Labâk bûs mums
Tâlâk dodies
Lai
Vakars zûd
Tomçr nakts jau pretîm mâj

External links