ФЭНДОМ


Forest Stream:My Awakening Dreamland (Outro)

Ìîé êðàé âåëèêèé, íåïîêîðíûé
Òû â äóìàõ ñëåäóåøü çà ìíîé...
Ïðîçðà÷íûé ñâåò è øåëåñò ñêîðáíûé
Âåíêà ïå÷àëè íåçåìíîé... 

Ñóäüáîé ÿ èçáðàí – âå÷íûé ñòðàííèê,
Äóøîé ïðèâÿçàí íàâñåãäà
Ê òåáå, ìîåé þäîëè ñòðàííîé,
Ëþáîâü ìîÿ, ìîÿ áåäà...
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA , если не указано иное.